เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เมนูหลัก

หน้าแรก
คณะกรรมการ
ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 
แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สบช.

สบช.


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนเพจวิว
Website counter
นับเมื่อ 1 พ.ค. 54
งานประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
สบช. จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2553
สบช. จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2553


สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก” ระดมความคิดเห็นนักประชาสัมพันธ์ในเครือข่าย ร่วมพัฒนา วางแผนและกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์องค์กร ปี 2554 – 2556 เดินหน้าสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในอนาคต

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.30 น. นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระดมความคิดเห็นจากนักประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายเพื่อร่างแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2554 – 2556 รวมทั้งให้นักประชาสัมพันธ์ได้พัฒนาทักษะด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์และทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกให้เข้มแข็งในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจาก นางจินตนา  แพ่งนุเคราะห์  ที่ปรึกษาด้านการตลาด ในเครือบริษัท วังขนาย จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  

          นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนกในส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัด ที่เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจให้สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกันเพื่อสร้างความยอมรับ ศรัทธาแก่บุคลากรในสถาบันและสาธารณชนภายนอก โดยใช้กลวิธีที่หลากหลายทั้งการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก  นอกจากนี้ควรจัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความศรัทธาให้เกิดแก่องค์กร เช่น การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านสุขภาพ หรือโพล ทั้งนี้การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ควรมีความสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเป็นแผนกิจกรรมร่วมกัน 70% และแผนกิจกรรมเฉพาะแต่ละวิทยาลัย 30%

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา การจัดทำโพลด้านสุขภาพ การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แผนกิจกรรมภาพรวมและแผนกิจกรรมของวิทยาลัย  ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ การกำหนดกรอบอัตรากำลังและขอบเขตงานของนักประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์สถาบัน  โดยสถาบันพระบรมราชชนกจะได้นำข้อสรุปที่ได้เสนอผู้บริหาร และเสนอเรื่องการประชาสัมพันธ์ไว้ในแผนกลยุทธ์ปี 2554 ของสถาบันและวิทยาลัย รวมทั้งเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯส่วนกลาง ปี 2554  และจัดทำทำเนียบผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในสังกัดต่อไป

          ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ได้ส่งผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย  2 ท่าน คือ อาจารย์ภรณ์ชุดา นาสวาสดิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และนายอรรถสิทธิ์ สิทธิปรุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม

::รูปภาพบรรยากาศภายในงาน::
สงวนลิขสิทธิ์โดย © .::งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::. All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-08-26 (2383 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
.::งานประชาสัมพันธ์::.
.::กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::.พัฒนาเวปโดย :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา